M A N T R A   mit   R I C O   &   J O H A N N E S

-> Newsletter abonnieren  <-

 

M i t s i n g   K o n z e r t e   2 0 1 9xx.xx.xxxx, 20:00   -   Nandala Yoga


xx.xx.xxxx, 18:00   -   Planet Yoga


xx.xx.xxxx, 17:00   -   Ayuryoga Center

(& Paola Bertolini; Akkordeon & Tanpura)